Ignea

Ignea are:

Helle Bogdanova — clean & extreme vocals, lyrics;
Evgeny Zhytnyuk — keyboards, extreme vocals;
Xander Kamyshin — bass;
Dmitriy Vinnichenko — guitars;
Ivan Kholmogorov — drums.